در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی عمومی ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدر دستور توقيف عمليات اجرايي اعتراض ‌ثالث نس

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی عمومی ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدر دستور توقيف عمليات اجرايي اعتراض ‌ثالث نس دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی عمومی ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدر دستور توقيف عمليات اجرايي اعتراض ‌ثالث نس

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی عمومی ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدر دستور توقيف عمليات اجرايي اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامة شمارة صادره ازشعبة شماره شعبه  دادگاه عمومي محل طرح پرونده معترضٌ عنه  و الزام ‌به ‌تنظيم ‌سند رسمي ‌انتقال مقوم و صدور قرار تأخير عمليا ت  اجرائي ‌به ‌انضمام ‌كلية ‌خسارات ‌قانوني  قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)4 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 1- ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدر دستور توقيف عمليات اجرايي

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند : اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ      ،      دانگ       باب  آپارتمان/ خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" را از خواندة رديف اول خريداري نموده و به مبلغ       ريال از بهاي آن نيز پرداخت شده است. نظر به اينكه عليرغم ايفاد تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة رديف 1 از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده است فلذا اولاً پيش از حلول جلسة رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييدية حضور در دفترخانه و ثانياً حكم به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله بنام اينجانب به استناد مواد 10 ، 220 الي 225 ، 228 ، 239 و 1301 قانون مدني به انضمام جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه.......................

.........................

2- اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامة شمارة صادره ازشعبة شماره شعبه  دادگاه عمومي "نام شهرستان محل طرح پرونده معترضٌ عنه " در پرونده ‌كلاسه "شماره پرونده"  و الزام ‌به ‌تنظيم ‌سند رسمي ‌انتقال مقوم به      ريال و صدور قرار تأخير عمليا ت  اجرائي ‌به ‌انضمام ‌كلية ‌خسارات ‌قانوني

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند: اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره و نام شهرستان" محل وقوع ملك/آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شمارة      . را از خوانده خريداري نموده و كلية/قسمتي از تعهدات قراردادي خود را انجام داده و مبيع نيز به تصرف اينجانب داده شده است. نظر به اينكه بدون اطلاع اينجانب خواندة رديف اول باطرح دعوي در پرونده كلاسة      در آن شعبة محترم موفق به اخذ دادنامة معترضٌ عنه شمارة مذکور واجرائيه مي گردد درصورتيکه موضوع معامله در تاريخ     (مؤخر از زمان معاملة اينجانب)‌ توسط خواندگان رديف‌هاي اول و دوم با همديگرمورد ادعاي  معامله واقع شده است و در تاريخ مذكور و با وصف تنظيم قرارداد با اينجانب ، ديگر فروشنده......................

....................

3- اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامة شمارة صادره ازشعبة       دادگاه عمومي "نام شهرستان محل طرح پرونده معترضٌ عنه " در پرونده ‌كلاسه "شماره پرونده" با الغاء دادنامة معترضٌ عنه صدور  دستور تأخير عمليات اجرائي ‌ به ‌انضمام ‌كلية ‌خسارات ‌قانوني

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند: اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره و نام شهرستان" محل وقوع ملك/آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شمارة      . را از خوانده خريداري نموده و كلية/قسمتي از تعهدات قراردادي خود را انجام داده و مبيع نيز به تصرف اينجانب داده شده است. نظر به اينكه بدون اطلاع اينجانب خواندة رديف اول باطرح دعوي در پرونده كلاسة      در آن شعبة محترم موفق به اخذ دادنامة معترضٌ عنه شمارة مذکور واجرائيه مي گردد درصورتيکه موضوع معامله در تاريخ     (مؤخر از زمان معاملة اينجانب)‌ توسط خواندگان رديف‌هاي اول و دوم........................

..........................

4- ورود‌ثالث درپرونده‌كلاسه       و صدور حكم و به بطلان دعوي اصي و الزام‌به‌تنظيم‌سندرسمي‌انتقال مقوم به       ريال‌به‌انضمام‌كلية‌خسارات‌قانوني

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ       دانگ      باب خانة جزء پلاك ثبتي      /       بخش "شماره و نام شهرستان" محل وقوع ملك/آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شمارة      . را از خوانده خريداري نموده و كلية/قسمتي از تعهدات قراردادي خود را انجام داده و مبيع نيز به تصرف اينجانب داده شده است. نظر به اينكه حسب اطلاع و پرونده كلاسة     مطروحه در آن شعبة محترم مورد معامله در تاريخ     (مؤخر از زمان معاملة اينجانب)‌ توسط خواندگان رديف‌هاي اول و دوم با همديگر معامله شده است در حاليكه در زمان تاريخ مذكور و با وصف تنظيم قرارداد با اينجانب ، ديگر فروشنده مالكيتي در مورد..................

.........................

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شودبا تشکرفروشگاه فايل زندگيفروشگاه مورد اعتماد شما

قیمت این فایل 13880تومان می باشد

خرید آنلاین

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی عمومی ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدر دستور توقيف عمليات اجرايي اعتراض ‌ثالث نس  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي عمومی ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند

ادامه مطلب  

دانلود دو 2 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدنی توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه صادره از اداره ثبت به شماره به دليل پرداخت وجه آن به انضمام كليه خسارات قانون قوه قضاييه  

دانلود دو 2 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني توقیف عمليات اجرائی و ابطال اجرائیه توقیف عمليات اجرائی و ابطال اجرائیه

ادامه مطلب  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی خانه الزام به تحويل مبيع مقوم موضوع پلاك ثبتي خش شماره ونام شهرستان به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي خانه الزام به تحویل مبیع مقوم موضوع پلاك ثبتی خش ش

ادامه مطلب  

دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني شناسنامه ابطال شناسنامه شماره و تقاضاي اصدار شناسنامه جديد با مشخصات واقعي خواهان الزام به تغيير نام انضمام كلية خسارات قانوني الزام به تغيير نام فرزندم انضمام ك  

دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني شناسنامه ابطال شناسنامه شماره و تقاضای اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واق

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع ممانعت از حق الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع ممانعت ازحق و مطالبه  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني رفع ممانعت از حق الزام به رفع ممانعت از حق به انضمام كليه خسارات قانونی

ادامه مطلب  

دانلود یازده 10 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل الزام به تحويل مبيع مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تحويل مبيع مقوم به انضمام كل  

دانلود یازده 10 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي مال منقول الزام به تنظيم سند رسمي اتومبیل الز

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده به همسايه مقوم به \"تامبلغ ده میلیون ريال\" ريال به انضمام ك  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني رفع مزاحمت الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانونی الزام به رف

ادامه مطلب  

دانلود هفت 7 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن شماره مقوم الزام به انجام تشريفات رسمي انتقال امتياز تلفن به انضمام كلي  

دانلود هفت 7 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال امتیاز تلفن الزام به انجام تشریفات رسمي ا

ادامه مطلب  

دانلود 5 پنج فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني موضوعات مشترك محلهای مسكونی و تجاری الزام به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره مقوم الزام به تحويل مورد اجاره به انضمام كليه خسارات قانونی قوه قضاييه سازمان ثبت  

دانلود 5 پنج فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني موضوعات مشترك محلهای مسكونی و تجاری الزام به انجام تعمیرات اساسی در مورد

ادامه مطلب  

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات زمین شهری ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و ابطال سند مالكيت صادره به انضمام جميع خسارات قانوني وارده مدني قوه قضاييه ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري وس  

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات زمین شهری ابطال رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالكیت صادره به انضم

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1