در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

دانلود یازده 11 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني قرار داد و تعهدات الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان تأمين دليل با جلب نظر كارشناس در مورد تغيير شغل محل ك

دانلود یازده 11 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني قرار داد و تعهدات الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان تأمين دليل با جلب نظر كارشناس در مورد تغيير شغل محل ك دانلود یازده 11 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني قرار داد و تعهدات الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان تأمين دليل با جلب نظر كارشناس در مورد تغيير شغل محل ك

دانلود یازده 11 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني قرار داد و تعهدات الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان تأمين دليل با جلب نظر كارشناس در مورد تغيير شغل محل كسب تأمين دليل تعدي و تفريط تأمين دليل تخليه ملك مورد اجاره به علت انقضاي مدت الزام به تحويل مبيع مقوم قطعه صورتمجلس تفكيكي پلاك ثبتي بخش به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تكميل موضوع قرارداد مقوم انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)11 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 1- تأمين دليل با جلب نظر كارشناس در مورد تغيير شغل محل كسب

براساس قرارداد اجاره مورخ  خوانده/خواندگان در      باب واحد تجاري پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره ونام شهرستان" به جهت شغل       يد استيجاري دارند. نظر به اينكه وفق بند       قرارداد ، خوانده/خواندگان مجاز به تغيير شغل نبوده و صراحتاً از اين اقدام منع شده اند و خوانده/خواندگان از اين توافق قراردادي تخلف نموده و شغل تعيين شدة در قرارداد را تغيير داده................

براساس قرارداد اجاره مورخ  خوانده/خواندگان در      باب واحد تجاري پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره ونام شهرستان" به جهت شغل       يد استيجاري دارند. نظر به اينكه وفق بند       قرارداد ، خوانده/خواندگان مجاز به تغيير شغل نبوده و صراحتاً از اين اقدام منع شده اند و خوانده/خواندگان از اين توافق قراردادي تخلف نموده و شغل تعيين شدة در قرارداد را تغيير داده و در...................

........................

2- تأمين دليل تعدي و تفريط

براساس قرارداد اجاره شماره      خوانده /خواندگان در يك واحد مسكوني/تجاري در پلاك ثبتي      /      بخش "شماره ونام شهرستان" به نشاني      يد استيجاري دارد. نظر به اينكه متأسفانه خوانده/خواندگان با اقدامات خود در      مشغول تعدي و تفريط در مورد اجاره مي باشد و تأمين دلايل اينجانب براي استفاده در تقديم دادخواست هاي آتي ضرورت دارد فلذا به استناد ماده 149 قانون...................

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره      خوانده /خواندگان در يك واحد مسكوني/تجاري در پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره و نام شهرستان"  به نشاني      يد استيجاري دارند. نظر به اينكه متأسفانه خوانده/خواندگان با اقدامات خود در      مشغول تعدي و تفريط در مورد اجاره مي باشد و تأمين دلايل اينجانب براي استفاده در تقديم دادخواست هاي آتي ضرورت دارد فلذا....................................

.............................

3- تأمين دليل تخليه ملك مورد اجاره به علت انقضاي مدت

بر اساس قرارداد اجاره شمارة / مورخ      واحد مسكوني/تجاري در پلاك ثبتي     /       بخش  "شماره و نام شهرستان"  به       در يد استيجاري اينجانب قرار داشت نظر به اينكه با انقضاي مدت اجاره در تاريخ       (مقرر در بند      قرارداد اجاره) و تخليه مورد اجاره توسط اينجانب به عنوان مستأجر ، خوانده (به عنوان موجر/ مالك) از تحويل گرفتن مورد اجاره خودداري......................

..........................

4- الزام به تحويل مبيع مقوم به      ريال قطعه       صورتمجلس تفكيكي پلاك ثبتي     /       بخش  "شماره و نام شهرستان" به انضمام كليه خسارات قانوني

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شماره      جزء پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" را از خوانده /خواندگان كه مورد معامله را در نشاني      احداث نموده آپارتمان موضوع دعوي حاضر را خريداري نموده و بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده اند. اينك اولاً پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك مذكور واجراي فوري آن مستنداً‌به مواد 310 و 320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي...................

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شماره       جزء پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" را از خوانده/خواندگان كه مورد معامله را در نشاني      احداث نموده آپارتمان موضوع دعوي حاضر را خريداري نموده و بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده اند. اينك پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي و با وصول پاسخ استعلام با عنايت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداد، صدور......................

.........................

5- صدور حكم بر الزام به تكميل موضوع قرارداد مقوم به       ريال و به انضمام كليه خسارات قانوني

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شماره      جزء پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره و نام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده  و مبلغ       ريال از بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل احداثي اقدامي نمي نمايد فلذا با عنايت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان................

.........................

6- الزام به تكميل موضوع قرارداد مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب آپارتمان واقع در نشاني       جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره و نام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده  و مبلغ       ريال از بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل احداثي اقدامي نمي نمايند فلذا با عنايت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداد، صدور حكم محكوميت ايشان به تكميل ساختمان احداثي (‌موضوع قرارداد مذكور ) به استناد مواد 10، 220 الي 225، 238، 239 و 1301 قانون....................

...................

7- الزام به تكميل موضوع قرارداد مقوم به      ريال واخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي و تنظيم سند رسمي انتقال مقوم به       ريال و به انضمام كليه خسارات قانوني

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شماره      جزء پلاك ثبتي      /      بخش "شماره و نام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده  و مبلغ       ريال از بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل ساختمان احداثي و اخذ صورتمجلي تفكيكي اقدامي ننموده‌اند  . اينك اولاً پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه  حضور در دفترخانه استدعا مي شود. ثانياً با عنايت....................

......................

8-  الزام به تكميل موضوع قرارداد مقوم به      ريال واخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي و حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال و نيز تحويل مبيع مقوم به      ريال‌ و صدور دستور موقت به انضمام كليه خسارات قانوني 

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌      دانگ      باب آپارتمان واقع در نشاني       از پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده  و مبلغ       ريال از بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل ساختمان احداثي و اخذ صورتمجلي تفكيكي اقدامي ننموده اند . اينك اولاً پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه  حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك مذكورو اجراي فوري آن مستنداً‌به مواد 310 و 320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب استدعا مي شود...................

......................

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شودبا تشکرفروشگاه فايل زندگيفروشگاه مورد اعتماد شما

قیمت این فایل 9880تومان می باشد

خرید آنلاین

دانلود یازده 11 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني قرار داد و تعهدات الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول با توابع مربوطه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان تأمين دليل با جلب نظر كارشناس در مورد تغيير شغل محل ك  

دانلود يازده 11 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني قرار داد و تعهدات الزام به تنظيم سند رسمي مال غير منقول با توابع مربوط

ادامه مطلب  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی عمومی ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدر دستور توقيف عمليات اجرايي اعتراض ‌ثالث نس  

دانلود چهار 4 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي عمومی ابطال‌عملیات اجرایی و الزام به تنظيم سند

ادامه مطلب  

دانلود 5 پنج فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني موضوعات مشترك محلهای مسكونی و تجاری الزام به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره مقوم الزام به تحويل مورد اجاره به انضمام كليه خسارات قانونی قوه قضاييه سازمان ثبت  

دانلود 5 پنج فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني موضوعات مشترك محلهای مسكونی و تجاری الزام به انجام تعمیرات اساسی در مورد

ادامه مطلب  

دانلود یازده 10 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل الزام به تحويل مبيع مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تحويل مبيع مقوم به انضمام كل  

دانلود يازده 10 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي مال منقول الزام به تنظيم سند رسمي اتومبیل الز

ادامه مطلب  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تنظیم سند رسمی خانه الزام به تحويل مبيع مقوم موضوع پلاك ثبتي خش شماره ونام شهرستان به انضمام كليه خسارات قانوني الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي  

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تنظيم سند رسمي خانه الزام به تحویل مبیع مقوم موضوع پلاك ثبتی خش ش

ادامه مطلب  

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدنی تأمین دلیل عمومی تأمين دليل در عدم تكميل تعميرات قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Do  

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني تأمين دليل عمومی تأمين دليل در عدم تكمیل تعمیرات قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد

ادامه مطلب  

دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به انجام تعهد مقوم به كليه خسارات قانوني صدور حكم بر الزام خوانده خواندگان به پرداخت بدهي خود به خوانده خواندگان رديف دوم قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و ام  

دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به انجام تعهد مقوم به كلیه خسارات قانونی صدور حكم بر الزام خوانده

ادامه مطلب  

دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني شناسنامه ابطال شناسنامه شماره و تقاضاي اصدار شناسنامه جديد با مشخصات واقعي خواهان الزام به تغيير نام انضمام كلية خسارات قانوني الزام به تغيير نام فرزندم انضمام ك  

دانلود سه 3 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني شناسنامه ابطال شناسنامه شماره و تقاضای اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واق

ادامه مطلب  

دانلود پنج فرم بخش 1 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني عممی قرارداد و تعهدات الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي به ميزان به انضمام كلية خسارات قانوني قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي  

دانلود پنج فرم بخش 1 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني عممی قرارداد و تعهدات الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزا

ادامه مطلب  

دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني الزام به تحويل مبيع مقوم انضمام كليه خسارات قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (  

دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدني الزام به تحویل مبیع مقوم انضمام كلیه خسارات قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1